„Level up!” – nowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Projekt Tarnów


In­for­mu­je­my, że dzię­ki wspar­ciu pro­gra­mu Unii Eu­ro­pej­skiej „Era­smus+” re­ali­zu­je­my dłu­go­ter­mi­no­wy pro­jekt part­ner­stwa stra­te­gicz­ne­go któ­re­go trwa­łym re­zul­ta­tem bę­dzie po­wsta­nie plat­for­my współ­pra­cy po­za­rzą­do­wej, która uspraw­ni pro­ce­sy pla­no­wa­nia, re­ali­za­cji oraz ewa­lu­acji pro­jek­tów.
Wię­cej o plat­for­mie:
Plat­for­ma współ­pra­cy po­za­rzą­do­wej bę­dzie in­no­wa­cyj­nym na­rzę­dziem de­dy­ko­wa­nym do or­ga­ni­za­to­rów i uczest­ni­ków pro­jek­tów mło­dzie­żo­wych. Plat­for­ma umoż­li­wi:
– peł­niej­sze włą­cze­nie uczest­ni­ków w pro­ces two­rze­nia pro­jek­tu,
– uspraw­nie­nie pro­ce­su re­kru­ta­cji,
– wy­mia­nę do­brych prak­tyk
– im­ple­men­ta­cję oceny uczest­ni­ków.
– prze­pro­wa­dze­nie efek­tyw­nej ewa­lu­acji
Pro­jekt jest re­ali­zo­wa­ny w part­ner­stwie z or­ga­ni­za­cja­mi po­za­rzą­do­wy­mi z Włoch (Other­si­de – As­so­cia­zio­ne Di Pro­mo­zio­ne So­cia­le) oraz z Wiel­kiej Bry­ta­nii (UK But­ter­flies LTD). Dzia­ła­nia będą trwa­ły 24 mie­sią­ce – od 1 grud­nia 2017 roku do 30 li­sto­pa­da 2019 roku.
Aby być na bie­żą­co z dzia­łal­no­ścią na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia za­pra­sza­my do śle­dze­nia na­szej stro­ny na fa­ce­bo­oku – https://​www.​facebook.​com/​pro​jekt​tarn​ow/