News & Articles

Day: 1 lipca, 2017

„Level up!” – nowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Projekt Tarnów

In­for­mu­je­my, że dzię­ki wspar­ciu pro­gra­mu Unii Eu­ro­pej­skiej „Era­smus+” re­ali­zu­je­my dłu­go­ter­mi­no­wy pro­jekt part­ner­stwa stra­te­gicz­ne­go któ­re­go trwa­łym re­zul­ta­tem bę­dzie po­wsta­nie plat­for­my współ­pra­cy po­za­rzą­do­wej, która uspraw­ni pro­ce­sy pla­no­wa­nia, re­ali­za­cji