Aktualności

Wybory władz Stowarzyszenia

26 listopada 2022 r. członkowie Stowarzyszenia Projekt Tarnów spotkali się na Walnym Zebraniu Członków, aby jak co 3 lata wybrać władze Stowarzyszenia. W wyniku głosowania wybrano Zarząd Stowarzyszenia

Czytaj całość »

Międzynarodowe szkolenie From learning to earning

W lutym bie­żą­ce­go roku od­by­ło się w Tar­no­wie szko­le­nie dla osób pra­cu­ją­cych z mło­dzie­żą re­ali­zo­wa­ne w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+. Od 14 do 21 lu­te­go uczest­ni­cy z Wę­gier, Buł­ga­rii i Pol­ski uczest­ni­czy­li w licz­nych szko­le­niach,

Czytaj całość »

Wybory władz Stowarzyszenia

30 listopada 2019 r. członkowie Stowarzyszenia Projekt Tarnów spotkali się na Walnym Zebraniu Członków, aby jak co 3 lata wybrać władze Stowarzyszenia. Wprowadzone zostały także zmiany w Statucie

Czytaj całość »

Międzynarodowa konferencja w Tarnowie

W ramach projektu „Poziom wyżej”, odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania projektowe. Do Tarnowa przyjechało niemal 80 przedstawicieli krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych. Tematyka konferencji była zbieżna z tematyką

Czytaj całość »

Szkolenie w Wielkiej Brytanii

Przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­sze­nia Pro­jekt Tarnów wraz part­ne­ra­mi z Włoch i Wiel­kiej Bry­ta­nii wzię­li udział w szko­le­niu do­ty­czą­cym wy­ko­rzy­sta­nia Plat­for­my Współ­pra­cy Po­za­rzą­do­wej w re­ali­za­cji pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, które od­by­ło się w lipcu w Brad­ford

Czytaj całość »