News & Articles

Month: sierpień 2017

Stowarzyszenie Projekt Tarnów punktem Eurodesk!

Stowarzyszenie Projekt Tarnów otwiera w mieście punkt informacyjny sieci Eurodesk. Miejsce to pozwoli młodym ludziom na znalezienie informacji na temat możliwości udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych, wolontariacie europejskim, czy otrzymania praktycznych porad w zakresie przygotowania

Say NO to addiction! Wymiana młodzieży finansowana w ramach programu Erasmus+

Ko­lej­na gosz­czą­ca wy­mia­na mło­dzie­ży zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi! Tym razem mło­dzież z Wę­gier, Włoch, Sło­wa­cji, Cypru i Hisz­pa­nii za­wi­ta do Chat­ki Włó­czy­ki­ja na Jam­nej aby wspól­nie dys­ku­to­wać o na­wy­kach proz­dro­wot­nych i zgub­nym wpły­wie uza­leż­nień.