Say NO to addiction! Wymiana młodzieży finansowana w ramach programu Erasmus+


Ko­lej­na gosz­czą­ca wy­mia­na mło­dzie­ży zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi! Tym razem mło­dzież z Wę­gier, Włoch, Sło­wa­cji, Cypru i Hisz­pa­nii za­wi­ta do Chat­ki Włó­czy­ki­ja na Jam­nej aby wspól­nie dys­ku­to­wać o na­wy­kach proz­dro­wot­nych i zgub­nym wpły­wie uza­leż­nień. Przed uczest­ni­ka­mi m.​in. ciąg spo­tkań z oso­ba­mi, które po­ko­na­ły uza­leż­nie­nia oraz pre­zen­ta­cja do­brych prak­tyk zwią­za­nych ze zdro­wym try­bem życia. Nie­za­po­mnia­ne chwi­le spę­dzo­ne w Pol­sce uroz­ma­ici wy­jazd stu­dyj­ny do Kra­ko­wa oraz spo­tka­nie z Bur­mi­strzem Za­kli­czy­na. W wol­nych chwi­lach uczest­ni­cy będą mieli czas na zwie­dze­nie pięk­nej oko­li­cy w któ­rej zo­sta­ną za­kwa­te­ro­wa­ni.

Każdy nasz pro­jekt jest inny, dla­te­go or­ga­ni­za­cja ta­kich even­tów daje nam wiele ra­do­ści. Za każ­dym razem po­zna­je­my no­wych ludzi, nowe te­ma­ty, opi­nie i punk­ty wi­dze­nia, na­by­wa­my cenne do­świad­cze­nia dla­te­go każda ko­lej­na wy­mia­na jest coraz lep­sza. Dzia­łal­ność w Pro­jek­cie Tarnów to nie­za­po­mnia­na przy­go­da, która staje się nie­od­łącz­nym ele­men­tem stylu życia — mówi Katarzyna Solak, osoba od­po­wie­dzial­na za ko­or­dy­no­wa­nie wy­mia­ną.