Szkolenie w Wielkiej Brytanii


Przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­sze­nia Pro­jekt Tarnów wraz part­ne­ra­mi z Włoch i Wiel­kiej Bry­ta­nii wzię­li udział w szko­le­niu do­ty­czą­cym wy­ko­rzy­sta­nia Plat­for­my Współ­pra­cy Po­za­rzą­do­wej w re­ali­za­cji pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, które od­by­ło się w lipcu w Brad­ford w Wiel­kiej Bry­ta­nii.
Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny w ra­mach pro­gra­mu Unii Eu­ro­pej­skiej „Era­smus+”