Say NO to addiction! Wymiana młodzieży finansowana w ramach programu Erasmus+


Z dumą in­for­mu­je­my, że ko­lej­na wy­mia­na mło­dzie­ży do­bie­gła końca. W Pro­jek­cie wzię­ła udział mło­dzież z Wę­gier, Włoch, Sło­wa­cji, Cypru, Hisz­pa­nii oraz Pol­ski. Mło­dzież która była za­rów­no po­my­sło­daw­ca­mi jak i re­ali­za­to­ra­mi pro­jek­tu jest wy­jąt­ko­wo dumna z efek­tów jakie udało im się wy­pra­co­wać. „Stwo­rzy­li­śmy kam­pa­nię pro­mo­cyj­ną ma­ją­cą na celu zwró­ce­nie uwagi na­szych ró­wie­śni­ków na pro­blem uza­leż­nień wśród mło­dych ludzi, mo­gli­śmy wy­brać do­wol­ną formę prze­ka­zu – nasz wybór padł na ko­miks.” – mówi lider wło­skiej grupy. Pro­jekt zo­stał sfi­nan­so­wa­ny z ze środ­ków pro­gra­mu Era­smus+.