Międzynarodowe szkolenie From learning to earning


W lutym bie­żą­ce­go roku od­by­ło się w Tar­no­wie szko­le­nie dla osób pra­cu­ją­cych z mło­dzie­żą re­ali­zo­wa­ne w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+. Od 14 do 21 lu­te­go uczest­ni­cy z Wę­gier, Buł­ga­rii i Pol­ski uczest­ni­czy­li w licz­nych szko­le­niach, warsz­ta­tach i dys­ku­sjach zwią­za­nych z te­ma­tem przed­się­bior­czo­ści mło­dych ludzi.