Seminarium we Włoszech


W ra­mach pro­jek­tu „Po­ziom wyżej” przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­sze­nia Pro­jekt Tarnów wraz z part­ne­ra­mi z Włoch i Wiel­kiej Bry­ta­nii uczest­ni­czy­li w se­mi­na­rium „Wy­zwa­nia i pro­ble­my or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych re­ali­zu­ją­cych pro­jek­ty mię­dzy­na­ro­do­we”, które od­by­ło się w kwiet­niu w Mo­scia­no Saint An­ge­lo we Wło­szech. Se­mi­na­rium miało cha­rak­ter ba­daw­czy, warsz­ta­to­wy i dys­ku­syj­ny, a jego celem było wy­pra­co­wa­nie roz­wią­zań, które zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne w opra­co­wy­wa­nej w ra­mach pro­jek­tu plat­for­my współ­pra­cy po­za­rzą­do­wej.
Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny w ra­mach pro­gra­mu Unii Eu­ro­pej­skiej „Era­smus+”