Projekt „Partnerstwo ponadnarodowe HORECA – uczenie się przez całe życie”

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że nasz part­ner firma EVACO Sp. z o.o. z Kra­ko­wa w ra­mach pro­jek­tu „Part­ner­stwo po­nadna­ro­do­we HO­RE­CA – ucze­nie się przez całe życie” opra­co­wa­ła model kształ­ce­nia osób do­ro­słych w bran­ży HO­RE­CA. Celem pro­jek­tu było zwięk­sze­nie do­stę­pu do ucze­nia się przez całe życie osób do­ro­słych pra­cją­cych w bran­ży HO­RE­CA po­przez wdro­że­nie i wy­pra­co­wa­nie no­wa­tor­skie­go Mo­de­lu No­wo­cze­sne­go Ucze­nia się Do­ro­słych HO­RE­CA, dzię­ki współ­pra­cy z part­ne­ra­mi po­nadna­ro­do­wy­mi oraz czer­pa­niu wie­dzy z do­świad­czeń bry­tyj­skich. 

Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się pod lin­kiem: http://​evaco.​com.​pl/pro­jek­ty-unij­ne/pro­jek­ty/