News & Articles

Month: kwiecień 2019

Seminarium we Włoszech

W ra­mach pro­jek­tu „Po­ziom wyżej” przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­sze­nia Pro­jekt Tarnów wraz z part­ne­ra­mi z Włoch i Wiel­kiej Bry­ta­nii uczest­ni­czy­li w se­mi­na­rium „Wy­zwa­nia i pro­ble­my or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych re­ali­zu­ją­cych pro­jek­ty mię­dzy­na­ro­do­we”, które od­by­ło się