News & Articles

Month: wrzesień 2017

Say NO to addiction! Wymiana młodzieży finansowana w ramach programu Erasmus+

Z dumą in­for­mu­je­my, że ko­lej­na wy­mia­na mło­dzie­ży do­bie­gła końca. W Pro­jek­cie wzię­ła udział mło­dzież z Wę­gier, Włoch, Sło­wa­cji, Cypru, Hisz­pa­nii oraz Pol­ski. Mło­dzież która była za­rów­no po­my­sło­daw­ca­mi jak i re­ali­za­to­ra­mi pro­jek­tu