♻️ ZIELONA ŚCIEŻKA DO ESG – NOWY PROJEKT

Z radością informujemy, że 1/05/23 rozpoczęliśmy nasz międzynarodowy projekt
z partnerem AUTPOST LIMITED organizacją pozarządową z Irlandii.


GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest przybliżenie tematyki ESG zarówno
pracownikom Projektu Tarnów, jak i AUTPOST oraz podniesienie kompetencji
zawodowych pracowników sektora MŚP, osób prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą, kadry zarządzającej, audytorów, księgowych,
pracowników PR poprzez szkolenia zawodowe (VET). W latach 2017-2021
raportowanie niefinansowe stało się wymogiem dla wielu podmiotów. Dyrektywa
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) objęła ok. 6 tys. firm w UE, w
tym 300 podmiotów w Polsce. Teraz obejmie jeszcze więcej. Za kilka miesięcy
(2023 r.) CSRD wymaga wprowadzenia raportowania ESG od 2023 r. w spółkach
publicznych i prywatnych zatrudniających powyżej 250 osób. Będzie to
wymagało od ponad 30 000 podmiotów przygotowania nowego zestawu
dokumentów w oparciu o nowe przepisy i nadal nie ma wytycznych, jak to zrobić
prawidłowo: Zarządzanie i jego cel, przejrzystość organizacji, zaangażowanie
interesariuszy, etyczne zachowanie, nadzór nad możliwościami, zarządzanie
ryzykiem i planowanie. Chcielibyśmy również skupić się na wprowadzeniu ISO
26000 jako części ESG i „G” Governance. Przyjęcie Europejskiego Zielonego Ładu
(priorytety Zielonego Ładu) – oraz Nowa Taksonomia UE stworzyły potrzebę
nowego modelu zarządzania przedsiębiorstwem.
Wybrane przez nas priorytety mają kluczowe znaczenie dla rozwoju MŚP w
Europie, których liczbę szacuje się na 23 miliony (2015 r.). Dla wielu branż
oznacza to szereg działań związanych z Zielonym Ładem. Projekt ma również na
celu zminimalizowanie luki w braku powiązań między raportowaniem ESG
(niefinansowym) a informacjami finansowymi, brakiem informacji w czasie
rzeczywistym, brakiem informacji o tym, jak firma tworzy długoterminową
wartość (finansową i niefinansową), brakiem koncentracji na naprawdę ważnych
aspektach, brakiem ujawnień wybiegających w przyszłość. Cele: 1) Nawiązanie
współpracy między Projektem Tarnów i AUTPOST 2) Nawiązanie współpracy
między Partnerami i organizacjami z UE w dziedzinie ESG 3) Wymiana dobrych
praktyk w dziedzinie VET w zakresie ESG dla MŚP w UE (wywiady, warsztaty
design thinking z międzynarodowymi ekspertami). 4) Opracowanie pakietów
szkoleniowych, w tym programów szkoleniowych z materiałami dla MŚP do
prowadzenia szkoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju, CSR, kwestii
niefinansowych, ISO 26000 w mikroprzedsiębiorstwach. Projekt realizuje
wszystkie wybrane priorytety. Bezpośrednio realizuje priorytet dotyczący
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu jako element budowania wiedzy,
umiejętności i postaw w zakresie rozwoju klimatu i ESG w UE. Budowanie
potencjału kadr MŚP (programy szkoleniowe) wspiera również dbałość o
kompetencje MŚP, a także odpowiada na potrzeby współczesnych wyzwań rynku
pracy (zielone kompetencje). Projekt będzie miał również realny wpływ na

zarządzanie zmianami w MŚP w dynamicznie zmieniającym się środowisku
gospodarczym, np. w zakresie oszczędzania zasobów, zmniejszania zużycia
energii i odpadów, zrównoważenia emisji gazów cieplarnianych, dokonywania
wyborów na rzecz zrównoważonej żywności i mobilności itp.
Naszą grupą docelową są organizacje uczestniczące w projekcie: Projekt Tarnów i
AUTPOST oraz ich eksperci, współpracownicy, a docelowo ich grupy docelowe, do
których kierują swoje działania. Oba podmioty dzięki realizacji wspólnego
projektu zyskają kontekst międzynarodowy: AUTPOST Limited, poprzez
nawiązanie współpracy w ramach projektu edukacyjnego, wzmocnienie
współpracy z międzynarodowym środowiskiem ekspertów oraz rozwój usług
edukacyjnych w obszarze środowiska; Projekt Tarnów, poprzez poszerzenie
wiedzy w obszarze zrównoważonego rozwoju, gospodarki cyrkularnej, CSR, ISO
26000 oraz budowanie kompetencji zawodowych dedykowanych organizacjom
VET i pracodawcom. Projekt będzie dedykowany środowisku VET, w tym
pracownikom firm, interesariuszom, jednoosobowym działalnościom
gospodarczym, dużym firmom. Bezpośrednimi odbiorcami wypracowanych
rozwiązań będą pracodawcy i pracownicy. Ponadto obejmie również edukatorów
VET w edukacji formalnej i pozaformalnej. Projekt obejmie menedżerów
przedsiębiorstw z sektora MŚP, w szczególności trzy grupy: a) właścicieli b)
pracowników na stanowiskach kierowniczych c) pracowników, których
kierownictwo planuje awansować na stanowiska kierownicze. W 2018 r.
gospodarka biznesowa UE obejmowała prawie 25,3 mln aktywnych
przedsiębiorstw zatrudniających ponad 131 mln osób.
Według danych zebranych przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności
Gospodarczej, w okresie od 01.2019 do 03.2020, tj. do czasu pandemii, liczba
aktywnych działalności gospodarczych w Europie wzrosła. Ponieważ MŚP są
motorem europejskiej gospodarki i mają ogromny wpływ na produkcję,
środowisko i efekty działalności gospodarczej, grupy te potrzebują wsparcia w
zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym zrównoważonego rozwoju,
zielonej transformacji, gospodarki o obiegu zamkniętym, CSR itp. Do grupy osób
zarządzających miejscem pracy w imieniu pracodawcy należy zaliczyć członków
zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, menedżerów krajowych i
zagranicznych spółek zależnych, dyrektorów przedsiębiorstw państwowych, a w
niektórych przypadkach dyrektorów zarządzających, znanych jako CEO, którzy
zarządzają firmą indywidualnie, nie będąc członkami zarządu. Osoby te
odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, dlatego wiedza z
zakresu ESG jest im niezbędna do spełnienia wymogów europejskich standardów.
W 2018 r. w Unii Europejskiej prawie 9,4 mln osób zajmowało stanowiska
kierownicze, z czego 6 mln stanowili mężczyźni (64% wszystkich menedżerów), a
3,4 mln kobiety (36%) (Eurostat). Poprzez opracowanie dobrych praktyk i
rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i zielonego zarządzania,
kompetencje zarówno pracowników i pracodawców w kształceniu i szkoleniu
zawodowym, jak i liderów w przedsiębiorstwach z sektora MŚP poprawią się: a)
budowanie wizji MŚP w obszarze zrównoważonego rozwoju, b) tworzenie i
ochrona wartości po przyjęciu Europejskiego Zielonego Ładu c) tworzenie sieci.

Zastrzeżenie: Ten projekt był współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej.
Niniejszy materiał odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów. Unia Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przedstawionych i
opublikowanych w nim informacji.